தமிழகஅரசின் சுற்றுச்சூழல் துறைசார்பாக 2014 -2015 ஆண்டிற்கானசுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் மேலாண்மைதனிநபர் பிரிவில் முதல் பரிசாக“கர்மவீரர் காமராசர்”விருது-சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் எ.ஸ் .வி. பதி அவர்களுக்கு மாண்புமிகுசுற்றுச்சூழல் துறைஅமைச்சர் திரு. கருப்பணன் மற்றும் வனத்துறை முதன்மைசெயலாளர். திரு. ஹன்ஸ் ராஜ் வர்மாஇ .ஆ.ப.அவர்கள் விருது வழங்கி கௌரவித்தார். About Us | 21st century International Matriculation Hr.sec.school21st century International Matriculation Hr.sec.school
  • House Keeping Service
    We are Providing House Keeping Services
  • Lady Security Service
    We are Providing Lady Security Services
  • Security Service
    We are Providing Security Training Services
View All

Our Services

Housekeeping Service

Janitorial Services
Mechanized Housekeeping Service
Washroom Management


Security Management

Armed/Unarmed Guarding service
Vigilance & Detection
Parking Management


Technical Operation

O & M of DG Sets
O & M of HVAC Systems
Escalator / Elevators


Awards

team member img

Hon. Chief Minister Dr. M. KARUNANITHI is Greeting Sri S.V. Pathy for his valuable service rendered to Environmental sector.

team member img

Giant Group of Madurai Presented a award to shri SV Pathy founder chairman

team member img

Sri S.V. PATHY giving training to operate the Autoclave Machine.

team member img

Sri S.V. PATHY participated as Chief Guest in GIANTS Group of Greater Madurai.

Our Clients